Aktualno


Naše področje dela obsega storitve prostorskega načrtovanja,  projektiranja
infrastrukturnih omrežij in naprav, arhitekturnega projektiranja ter geodetske storitve.

Izdelujemo tudi študije in druge strokovne podlage za zagotavljanje razvoja mest in
podeželja, še zlasti za področje prometnega omrežja, oskrbe s pitno vodo ter čiščenja
odpadnih vod. Nudimo podporo za nastavitve prostorskih evidenc lokalnih skupnosti in
obdelavo grafičnih prikazov prostorskih aktov. V delovno področje vključujemo tudi
investicijsko programiranje ter vodenje investicij.