Aktualno

Geodetske storitve

Področja dela » Geodetske storitve

  • ureditve mej
  • parcelacije
  • določitev zemljišč pod stavbami
  • izdelava elaboratov za evidentiranje stavb
  • dela inženirske geodezije (geodetski načrti, izmere infrastrukturnih objektov /vodovod, kanalizacija, plinovod, .../, izračuni kubatur in spremljanje gradbišč,…)