Aktualno

Geodezija

Reference » Geodezija

GEODETSKE STORITVE

 • izdelava geodetskega načrta za načrtovano obrtno proizvodno cono Mokro Polje, naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • geodetski načrt za namen OLN Tris Kanižarica, naročnik Občina Črnomelj, 2006
 • izvajanje geodetskih storitev – Kare II, naročnik Mestna Občina Novo mesto, 2006
 • geodetski načrt za 20 kV KBV, EKK in TP na območju ZN industrijsko servisne cone sever – Šentjernej, naročnik Elektro Ljubljana d.d., 2008
 • geodetski posnetek – Lik Kočevje , naročnik CGP d.d., Novo mesto,  2009
 • izvedba parcelacije in ureditve mej na območju OLN PSC Mačkovec -1, naročnik MID Investicije d.o.o., Ljubljana in Hypo leasing d.o.o., Ljubljana 2009 – 2012

Inženirska geodezija

Geodetski načrt obstoječega stanja terena:

 • Geodetski načrt trase suhokranjskega vodovoda v občini Žužemberk v obsegu cca 60 km pasu širine 10 – 20 m. Naročnik Občina Žužemberk, leto izdelave 2012
 • Geodetski načrt naselij Brezovica in Strelac za potrebe projektiranja kanalizacije. . Naročnik Občina Šmarješke Toplice, leto izdelave 2009
 • Geodetski načrti za individualno gradnjo 

Geodetski načrt novega stanja terena

 • Geodetski načrt Ulice Nad Miklavžem za potrebe izdelave PID cestnega telesa in novozgrajene infrastrukture. Naročnik GPI Tehnika Novo mesto, leto izdelave 2012
 • Geodetski načrt novozgrajene ceste in infrastrukture na območju industrijske cone Lik Kočevje. Naročnik Občina Kočevje, leto izdelave 2009

Geodetski načrt novogradnje posameznega infrastrukturnega voda:

 • vodovod Reber. Naročnik GPI tehnika d.o.o. Novo mesto, leto izdelave 2011
 • Plinovod Muhaber. Naročnik Istrabenz plini d.o.o., leto izdelave 2009
 • Kanalizacija Zafara, naročnik Občina Žužemberk, leto idelave 2009

Zakoličbe

 • Zakoličba ceste v IC Sejmišče v Žužemberku. Naročnik Občina Žužemberk, leto izdelave 2009
 • Zakoličba plinovoda na Livadi v Novem mestu. Naročnik Istrabenz plini d.o.o., leto izdelave 2012
 • Zakoličba induvidualnih objektov

Zemljiški kataster

 • Ureditev meje – individualna naročila
 • Parcelacija – individualna naročila
 • Komasacija – pogodbena komasacija IC Dolenja vas v Mirni peči
 • Izravnava meje – individualna naročila
 • Evidentiranje zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb – individualna naročila