Aktualno

Komunalna infrastruktura

Reference » Komunalna infrastruktura

 • PGD za fekalno kanalizacijsko omrežje za potrebe Obrtno proizvodne cone Mokro Polje, naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • PGD za objekte odvodnjavanja  kompleksa Obrtno proizvodne cone Mokro Polje, naročnik Občina Šentjernej, 2005
 • PGD, PZI komunalna infrastruktura v predvidenem razširjenem območju poslovne cone Rudnik Kanižarica (TRIS Kanižarica), naročnik Občina Črnomelj, 2006
 • PGD komunalna infrastruktura v  poslovno storitveni coni pri Pildu, naročnik Občina Metlika, 2006
 • PZI notranjega cestnega omrežja s komunalno infrastrukturo za potrebe proizvodnega objekta Arex, naročnik Arex d.o.o. Šentjernej, 2007
 • PGD, PZI projekt za vrtino Pg1/01 in Pg2/04 s povezovalnimi cevovodi ter vodohran Poljane v občini Mirna Peč, naročnik Občina Mirna Peč, 2007
 • PGD infrastruktura do OIC Sejmišče, naročnik Občina Žužemberk, 2007
 • PGD, PZI Sekundarni cevovod za naselje Studenci, naročnik Komunala Trebnje d.o.o., 2008
 • PGD, PZI za izvedbo vodovodnega omrežja višinske cone Občine Mirna Peč – 1. faza, naročnik Občina Mirna Peč, 2008
 • PGD, PZI vodovod in kanalizacija Cvibelj, Zafara, Loka Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, 2008
 • PGD, PZI fekalna kanalizacija in vodovod s črpališčem v cesti R1-216 v centru Žužemberka, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • PGD, PZI za infrastrukturo za Obrtno – industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, 2009
 • PGD, PZI za gradnjo energetske,  telekomunikacijske infrastrukture, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • PGD, PZI za gradnjo prestavitve dela primarnega vodovoda na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • PGD, PZI zaščite magistralnega plinovoda  M4 DN400 na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • PGD, PZI za gradnjo fekalne kanalizacije Brezovica – Strelac in vodovod Strelac, naročnik Komunala Novo mesto, 2009
 • PGD, PZI za gradnjo mestnega plinovoda  na območju OLN PSC Mačkovec-1, naročnik MID Investicije d.o.o. Ljubljana, 2009
 • PGD komunalne infrastrukture LIK KOČEVJE, naročnik CGP d.d.,Novo mesto, 2009
 • PGD, PZI za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda naselja Karteljevo in Kamenje, naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., 2010
 • PGD, PZI  komunalna infrastruktura za potrebe stanovanjske soseske Brod Drage, naročnik Brod invest d.o.o., Novo mesto, 2010
 • PGD, PZI za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Griblje, naročnik Občina Črnomelj, 2010
 • Projektna študija za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda naselja Dvora, naročnik  Občina Žužemberk, 2010
 • PGD, PZI za infrastrukturo za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku – 1. faza, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • PGD, PZI vodovod Reber – Žužemberk z vodohramom Reber, naročnik Občina Žužemberk, 2010
 • IP in PGD za Suhokranjski vodovod na območju občine Dolenjske Toplice,  naročnik Občina Dolenjske Toplice, 2010 -2012
 • IP in PGD Suhokranjski vodovod na območju občine Dobrepolje, naročnik Občina Dobrepolje, 2010 - 2012
 • IP in PGD Suhokranjski vodovod na območju občine Kočevje, naročnik Občina Kočevje, 2010 -2012
 • IP in PGD Suhokranjski vodovod na območju občine Mirna Peč, naročnik Občina Mirna Peč, 2010 - 2012
 • IP in PGD Suhokranjski vodovod na območju območje Občine Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk 2010 - 2012
 • IP in PGD, PZI Cestna in komunalna infrastruktura stanovanjske soseske Brod-Drage, naročnik Brod Invest d.o.o. 2010 – 2012
 • IP in PGD, PZI Rekonstrukcija lokalnih cest Breg, Dolga vas in Nad Miklavžem, s komunalno in energetsko infrastrukturo, naročnik Občina Žužemberk  2010 – 2012
 • PZI Centralna čistilna naprava Šentjernej, naročnik  Občina Šentjernej  2012
 • PGD Cestna in komunalna infrastruktura za sosesko »Topliška ognjišča«, privatni naročnik 2011
 • IP in PGD, PZI Fekalna kanalizacija, vodovod in razsvetljava Trške njive, naročnik Občina Žužemberk  2011 – 2012
 • IP, PGD, PZI, Cestna in komunalna infrastruktura industrijske cone Dolenja vas, združeni investitorji, 2012