Aktualno

Domov » OPPN stanovanjska soseska Mrzla dolina

11.02.2013 08:22

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT MRZLA DOLINA - ZAHOD

(faza: dopolnjen osnutek, februar 2013)

 

Investitorji:   

DOLNOV d.o.o, Kranj

 

Opis projekta:

OPPN, v velisti 5,5 ha, leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini mestne vpadnice iz smeri Straže. Območje zajema pretežno nepozidana zemljišča med večstanovanjsko sosesko Slavka Gruma na vzhodu in individualno pozidavo soseske Brod na zahodu. Na severu območja sta locirani dve domačiji s stanovanjskima hišama in gospodarskimi objekti.

Območje je namenjeno gradnji večstanovanjskih stavb, v severozahodnem delu pa ureditvi avtobusnega postajališča.

 

Območje je namenjeno gradnji večstanovanjskih stavb, v severozahodnem delu ureditvi avtobusnega postajališča, v južnem in vzhodnem delu pa ureditvi javnih zelenih površin. Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stavb in spremljajočih ureditev, in sicer:

  • zelene površine (ostale ureditve znotraj gradbenih parcel, površine za prosti čas in rekreacijo, parkovne ureditve);
  • prometne ureditve znotraj območja (ceste, parkirišča, manipulativne površine);
  • komunalna in energetska infrastruktura.

 

Načrtovana gradnja predstavlja zapolnitev oz. nadaljevanje obstoječe tipologije, ki povezuje arhitekturo (grajeno strukturo) z zelenimi površinami in tako omogoča višjo kvaliteto bivanja. Višinski gabariti stavb ne izstopajo iz okoliške pozidave, z zagotovitvijo ustreznih odmikov v odnosu do obstoječe pozidave Slavka Gruma ter obstoječih objektov na severnem delu območja pa se ne poslabšajo pogoji osončenosti ter zapirajo pogledi na širšo okolico.

 

Z navezavo infrastrukturnih vodov in naprav izven območja OPPN se zagotavlja funkcioniranje objektov in ureditev, ki so načrtovani v območju OPPN. Navezave infrastrukturnih vodov izven območja urejanja s tem OPPN, ki so potrebne za funkcioniranje objektov in ureditev s tem OPPN, so načrtovane z OPPN Brod – Drage.

 

Na projektu so sodelovali:

Mateja Kaudek, Dušan Granda, Klavdija Pečnik, Viktorija Bajec, Irena Šeruga, Matej Somrak (vizualizacija)