Aktualno

Pripravljalni inženiring

Reference » Pripravljalni inženiring

  • Pripravljalni inženiring za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas – Šentjernej z novogradnjo krožnega križišča, naročnik Občina Šentjernej, 2008
  • Inženiring za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja – LIK Kočevje,  naročnik CGP d.d. Novo mesto, 2009
  • Pripravljalni inženiring za 1. fazo gradnje in drugih ureditev na območju OLN Poslovno storitvena cona Mačkovec - 1, naročnik MID Investicije d.o.o., Ljubljana, 2007-2010
  • Inženiring za pridobitev gradbenih dovoljenj za suhokranjski vodovod na območju občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk, Kočevje in Dobrepolje, 2011- 2012