Prostorsko Izvedbeni načrti

Reference » Prostorsko Izvedbeni načrti

Prostorski izvedbeni načrti na državni ravni:

 • DLN za avtocesto na odseku Bič – Pluska, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS, sprejet (2001),
 • DLN za avtocesto na odseku Ponikve – Hrastje, naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS, sprejet (2006).

Prostorski izvedbeni načrti na lokalni ravni:

 • LN poteka ceste Osilnica – Kočevska Reka, odsek Dragarji – Zg. Čačič, naročnik DRSC, sprejet (1999),
 • SDLN za center za ravnanje z odpadki Dolenjske Leskovec, naročnik Mestna občina Novo mesto, sprejet (2000),
 • UN turističnega kompleksa Otočec, Krka Zdravilišča d.o.o., sprejet (2000),
 • ZN za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu, naročnik MID Investicije d.o.o., sprejet (2002),
 • ZN Podružnična šola Dvor, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2003),
 • PUP za območje Občine Dolenjske Toplice, naročnik Občina Dolenjske Toplice, sprejet (2004),
 • PUP za naselji Dolenjske Toplice in Sela, naročnik Občina Dolenjske Toplice, sprejet (2004),
 • PUP za območje Občine Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2004),
 • PUP za naselje Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2004),
 • PUP za območje Občine Žužemberk, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2004),
 • PUP za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2004),
 • PUP za območje Občine Kostel, naročnik Občina Kostel, sprejet (2004),
 • ZN Obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2004),
 • ZN Servisno – obrtna cona Jama pri Dvoru, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2004),
 • LN učno razvojni center za krajino in šport – Golf Otočec, naročnik Golf grad Otočec d.o.o., Otočec, sprejet (2004),
 • ZN za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, naročnik Občina Žužemberk, sprejet (2004),
 • SDZN Cviblje, naročnik Občina Trebnje, sprejet (2005),
 • ZN Stanovanjsko območje Globočice pri Kostanjevici, naročnik Občina Krško, sprejet (2006),
 • UN Komunalna deponija Špaja dolina, naročnik JKP Grosuplje d.o.o., sprejet (1998, spremembe 2006),
 • UN Senovo, naročnik Občina Krško, sprejet (2006),
 • OLN Poslovno storitvena cona Mačkovec -1, naročnika MID Investicije d.o.o. in B.A.M. Shop-In d.o.o., Ljubljana, sprejet (2006),
 • OLN Podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov, Vranoviči, naročnik Občina Črnomelj, sprejet (2007),
 • ZN Turistični oskrbovalni center TOC III, naročnik Občina Grosuplje, sprejet (2007),
 • SDLN za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu, naročnik Mestna občina Novo mesto, sprejet (2007),
 • OPPN Poganški vrh, naročnik Mestna občina Novo mesto, sprejet (2008),
 • ZN Tovarna zdravil Krka Novo mesto, naročnik Krka d.d., sprejet (1997, spremembe 2000, 2003 in 2008),
 • OPPN za širitev proizvodnih kapacitet Krka d.d. v Šentjerneju, naročnik Krka d.d., sprejet (2008),
 • ZN Industrijsko storitvene cone Sejmišče, Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej,  sprejet (2005, spremembe 2008),
 • SDZN Poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah, naročnik Harvey Norman Trading d.o.o., Ljubljana, sprejet (2009),
 • OPPN za stanovanjsko cono »Češenska hosta«, naročnik Občina Mirna Peč, sprejet (2009),
 • OLN Vodna pot, naročnik Občina Grosuplje, faza: strokovne podlage (2009),
 • OPPN za stanovanjsko cono »Postaja«, naročnik Občina Mirna Peč, sprejet (2010),
 • OPPN za sosesko Brod – Drage, naročnik Brodinvest d.o.o., sprejet (2009, spremembe 2010),
 • OPPN Kaluder, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2010),
 • OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, naročnik Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., sprejet (2010),
 • OPPN Poslovno storitvena cona Mačkovec -2, naročnik MM Theta d.o.o., faza: osnutek (2011),
 • OPPN Turistično območje Na Brezovici, naročnik Franc Rifelj s.p., sprejet (2011),
 • OPPN za Gospodarsko cono Na Brezovici, naročnik TOP CONA, d.o.o., KRKA, d.d., ZNASS transport, d.o.o., PRIGO, d.o.o., sprejet (2011),
 • UN Zdravstveni kompleks Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto, sprejet (2008, spremembe 2011),
 • OPPN za poslovno cono Kosova dolina, naročnik MID Investicije d.o.o., faza: strokovne podlage (2011),
 • OPPN Gospodarska cona Jug, naročnik Občina Grosuplje, faza: dopolnjen osnutek (2011),
 • ZN za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2007, spremembe 2012),
 • OPPN za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju – II. faza, naročnik Občina Šentjernej, sprejet (2012),
 • OPPN Industrijska cona Dolenja vas, naročnik Občina Mirna Peč, sprejet (2008, spremembe 2012),
 • SDOLN Poslovno storitvena cona Mačkovec -1, naročnik MID Investicije d.o.o., sprejet (2010 in 2012),
 • OPPN za kamnolom Brezovica, naročnik: Kograd gradbeništvo d.o.o., faza: dopolnjen osnutek (2012),
 • OPPN za stanovanjsko sosesko »Mrzla dolina«, naročnik Dolnov d.o.o., faza: dopolnjen osnutek (2012),
 • OPPN za stanovanjsko sosesko Jezero – II. faza, naročnik Gramat Gril d.o.o., faza: predlog (2012).

Razlaga kratic:

 • DLN - državni lokacijski načrt
 • LN - lokacijski načrt
 • ZN - zazidalni načrt
 • UN - ureditveni načrt
 • PUP - prostorski izvedbeni pogoji
 • OLN - občinski lokacijski načrt
 • OPPN - občinski podrobni prostorski načrt
 • SD - spremembe in dopolnitve prostorskega izvedbenega načrta