Aktualno

Prostorsko načrtovanje

Področja dela » Prostorsko načrtovanje

  • izdelava prostorskih načrtov na državni ravni – državni prostorski načrti (DPN)
  • izdelava prostorskih načrtov na lokalni ravni – občinski prostorski načrti (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
  • izdelava strokovnih podlag za prostorske akte na državni in lokalni ravni
  • izdelava strokovnih podlag za potrebe prostorskih preveritev umeščanja dejavnosti in objektov v prostor
  • izdelava strokovnih podlag za področje komunalne in druge infrastrukture
  • izdelava prometnih študij